EUCARIS (LT)

EUCARIS – ką jis duoda Lietuvai

Liucijus Suslavičius

Transporto priemones registruojančio padalinio darbuotojas, įdėmiai pažvelgęs į kompiuterio ekraną, staigiai pakilo nuo kėdės ir pastvėręs pluoštą šalia gulėjusių dokumentų bei iš spausdintuvo išlindusį popieriaus lapą, nuskubėjo pas savo viršininką: ,,Žiūrėkite – pagal dokumentus automobilis buvo registruotas Prancūzijoje, bet EUCARIS rodo, jog tai automobilis iš Vokietijos!” Viršininkas peržvelgė dokumentus ir sulygino įrašus juose su kompiuterio išspausdinta informacija:,,EUCARIS neklysta! Kviesk policiją, tegu jie įdėmiau pasidomi tuo automobiliu…” Taip eilinį kartą pavyko sukliudyti dar vieną ,,gudruolių” mėginimą įteisinti vogtą ar neturintį ankstesnės registracijos dokumentų automobilį. Kur tai atsitiko? Lietuvoje? Gal būt, bet tai nėra taip svarbu. Juk EUCARIS veikia daug kur, ir visur vienodai efektyviai, užkirsdamas kelią mėginimams legalizuoti neteisėtai įsigytas transporto priemones, neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą ar suklastoti įrašus jame.

O dabar mes jums jį pristatome: EUCARIS – tai Europos automobilių ir vairavimo pažymėjimų informacinė sistema, Europos šalių dar praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje sukurta siekiant efektyviau kovoti su nusikalstamumu kelių transporto srityje (kelių transporto priemonių vagystės ir jų nelegalus išgabenimas į kitas šalis, sukčiavimas kelių transporto priemonių draudimo srityje, vairuotojų pažymėjimų padirbinėjimas ir pan.). Tai ne policinė, o civilinė tarptautinė struktūra, veikianti nepriklausomai nuo policijos (tačiau pakankamai glaudžiai su ja bendradarbiaujanti) ir jungianti Europos šalių institucijas, užsiimančias transporto priemonių registracija bei vairuotojų pažymėjimų išdavimu.

EUCARIS sistemoje yra nustatyta tarpusavio ryšio tarp sistemoje dalyvaujančių šalių tvarka, kuri įgalina prisijungusių šalių įgaliotas institucijas keistis duomenimis apie jose registruotas kelių transporto priemones ir išduotus vairuotojų pažymėjimus. Prieš įregistruojant kelių transporto priemonę, įvežtą iš kitos šalies – EUCARIS sistemos narės, registruojanti šalies institucija patikrina registravimui pateiktos transporto priemonės duomenis su jos kilmės šalies transporto priemonių registru (duomenų baze) tiesioginio ryšio (on-line) režimu. Sutikrinami transporto priemonės duomenys bei papildoma informacija apie transporto priemonę (ar ji nevogta, nenurašyta ir pan.). Ši sistema veikia 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Reikia tik atidžiai su ja susipažinti, ir kiekvieno įtartino automobilio ,,biografija” bus kaip ant delno!

Jei informacija apie ankstesnę transporto priemonės registraciją padeda išaiškinti vogtus automobilius ir suklastotus dokumentus, tai keitimasis informacija apie šalyse išduotus vairuotojų pažymėjimus padeda įgyvendinti Europos Tarybos Direktyvą dėl vairuotojų pažymėjimų 91/439, kurios viena iš pagrindinių nuostatų yra ta, kad Europos Sąjungos šalių piliečiai gali turėti tik vieną vairuotojo pažymėjimą. O juk mes irgi stovime ant Europos Sąjungos slenksčio, Lietuvoje jau išduodami europinio pavyzdžio vairuotojų dokumentai, tad EUCARIS padės ir šioje srityje – ar maža kas klaidžioja po Europą, bando savo laimę visur, tikėdamasis prasmukti pro pareigūnų kontrolę su netikrais ar suklastotais dokumentais. O EUCARIS leis operatyviai atlikti patikrinimą.

EUCARIS sistemoje šiuo metu dalyvauja ir informacija su visomis šalimis keičiasi Vokietija, Didžioji Britanija, Belgija, Liuksemburgas, Olandija. Dar 13 šalių, tarp jų Latvija, Čekija keičiasi informacija su viena ar keliomis narėmis. Jungtis prie EUCARIS sistemos rekomenduojama Europos transporto ministrų konferencijos 1999 m. gegužės 19 – 20 d. Varšuvoje priimtoje “Rezoliucijoje dėl nusikaltimų transporto srityje”.

Lietuvai siekiant narystės ES, kova su nelegalia automobilių prekyba, kitais nusikaltimais kelių transporto srityje ir tuo pačiu prisijungimas prie EUCARIS sistemos tapo itin aktualus, juolab kad į mūsų šalį įvežama nemažai ES šalyse vogtų automobilių su suklastotais dokumentais ir identifikavimo numeriais. Tačiau transporto priemones registruojanti VĮ ,,Regitra” ilgokai neturėjo galimybės operatyviai patikrinti registracijai pateikto ir sukėlusio įtarimą automobilio duomenis. Mat, Europoje vogtų automobilių duomenų bazę disponuoja Interpolas, tačiau ši organizacija su nepolicinėmis 2 institucijomis nebendrauja, o gauti duomenis per Lietuvos Interpolą trunka ilgai ir susiję su biurokratiniais barjerais. Tuo tarpu EUCARIS sistemoje dalyvauja, kaip minėta, būtent civilinės institucijos, nėra tokių griežtų apribojimų dėl duomenų perdavimo (pvz. esant teisiniam pagrindui, per EUCARIS gautus duomenis galima perduoti policijai, teismui, muitinei.

Lietuva tapti EUCARIS nare ilgokai negalėjo dėl techninių priežasčių, nes jos kelių transporto priemonių duomenų bazė ir registravimo informacinė sistema negalėjo užtikrinti tiesioginio ryšio su kitomis duomenų bazėmis, reikiamo duomenų tikslumo ir patikimumo. Užbaigus ir įdiegus naują kelių transporto priemonių informacinę sistemą KETRIS, techninės galimybės Lietuvos dalyvavimui EUCARIS buvo sudarytos. Dar pernai Lietuva VĮ,,Regitra” asmenyje pradėjo keistis duomenimis su viena iš EUCARIS dalyvių – Olandija, Lietuvos vidaus reikalų ministerijai ir Nyderlandų karalystės transporto, visuomeninių darbų ir vandens tvarkymo ministerijai pasirašius supratimo memorandumą dėl keitimosi informacija apie kelių transporto registracijos duomenis. Taip atsirado teisinis pagrindas pasirašyti atitinkamą, bet žymiai konkretesnį susitarimą tarp VĮ „Regitra” ir Olandijos „RDW” Kelių transporto priemonių technologijos ir informacijos centro. Šis kelias suteikė galimybę bendradarbiaujant su „RDW” bei pasinaudojant šios organizacijos praktine bei finansine pagalba, laipsniškai pasirengti keitimuisi duomenimis su kitomis šalimis – EUCARIS dalyvėmis ir ateityje pilnai prisijungti prie sutarties. Pirmajame dalyvavimo sistemoje EUCARIS periode atsirado galimybė tikrinti visas iš Nyderlandų įvežamas transporto priemones ir taip bent dalinai sumažinti tikimybę, jog Lietuvoje bus įteisinta Nyderlanduose ieškoma transporto priemonė. VĮ,,Regitra” pasirašius sutartį su ,,RDW”, kuri Nyderlanduose atsakinga už transporto priemonių registravimą, techninę ir programinę įrangą ryšiui su EUCARIS Nyderlandų duomenų baze kaip techninę pagalbą nemokamai suteikė ,,RDW”, pirmuosius 6 mėnesius olandai padengė ir eksploatacines sistemos funkcionavimo išlaidas. Dabar už dalyvavimą sistemoje VĮ ,,Regitra” moka pati.

Nesenai dalyvavimo sistemoje galimybės išsiplėtė – VĮ,,Regitra” buvo suteikta teisė naudotis informacija, esančia kitų šalių transporto priemonių duomenų bazėse. Ką tai reiškia Lietuvai, daugumą į kurią įvežamų automobilių sudaro Vakarų Europoje anksčiau registruoti automobiliai, aiškinti nereikia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *