Dėl Kelių eismo konvencijos reikalavimų (LT)

Dėl Kelių eismo konvencijos reikalavimų

Atkūrusi savo nepriklausomybę Lietuvos Respublika prisijungė prie daugelio tarptautinių sutarčių, tarp jų ir prie 1968 metų Vienoje pasirašytos Kelių eismo konvencijos. Nors Lietuvos Respublikai šios ir kitų su kelių eismu susijusių konvencijų ir susitarimų reikalavimai įsigaliojo nuo 1992 metų lapkričio 20 dienos, tačiau  „Valstybės Žiniose“ ji paskelbta tik š.m. sausio 9 dieną, tačiau daugumos jos   nuostatų laikėmės nuo pat  pradžių. Visgi vienas kitas svarbus Konvencijos reikalavimas, kurio privalu laikytis kiekvienai save  gerbiančiai  valstybei, buvo nejučiomis  apeinamas.  Bet  dabar,  kai  Kelių  eismo  konvencijos  tekstas  pirmą  kartą  pilnai paskelbtas lietuvių kalba, reikia pradėti laikytis visų jos reikalavimų. Vienas jų nustato, kad tarptautiniame  eisme  gali  dalyvauti  tik  identifikuotos  (t.y.  turinčios  unikalų  identifikacinį numerį)  ir  prie  Konvencijos  prisijungusioje  šalyje  nustatyta  tvarka  įregistruotos  transporto priemonės. Štai kaip rašomas Konvencijoje (pateikiamos ištraukos):
,,AUTOMOBILIŲ IR PRIEKABŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINIAME EISME SĄLYGOS35 STRAIPSNISRegistravimas
1.a)Kad  turėtų  teisę  į  šioje  Konvencijoje  nustatytas  privilegijas,  visi  tarptautiniame  eisme dalyvaujantys   automobiliai  ir  su  jais  sukabintos  priekabos,  išskyrus  lengvąsias  priekabas, įregistruojami Susitariančiojoje  Šalyje ar jos administracijos padalinyje, o jų vairuotojai turi galiojantį    transporto    priemonės    registravimo     dokumentą,    kurį    išdavė    atitinkamos Susitariančiosios Šalies ar jos administracijos padalinio kompetentinga institucija arba jų vardu ir tinkamai  jų  įgaliota  organizacija.  Šis  dokumentas  vadinamas  registracijos  liudijimu,  jame nurodomi bent šie duomenys:-   serijos numeris, vadinamas registracijos numeriu, sudarytas taip, kaip nurodyta šiosKonvencijos 2 priede;-   transporto priemonės pirmo įregistravimo data;-   liudijimo turėtojo visas vardas bei pavardė ir namų adresas;-   transporto priemonės gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas;-   važiuoklės numeris (gamintojo gaminio ar serijos numeris);-   kroviniams gabenti skirtos transporto priemonės didžiausia leidžiama masė;-   kroviniams gabenti skirtos transporto priemonės masė be krovinio;-   liudijimo galiojimo laikas, išskyrus atvejus, kai liudijimas išduotas neribotam laikui. Liudijime  duomenys rašomi tik lotynų abėcėlės rašmenimis ar vadinamuoju anglišku kursyvu (rankraštiniu šriftu) arba šia forma pakartojami.
36 STRAIPSNISRegistracijos numeris
1.Kiekvienas tarptautiniame eisme dalyvaujantis automobilis turi būti su registracijos numeriu, kuris tvirtinamas ir iš transporto priemonės priekio, ir iš galo. Tačiau motociklams valstybinis numeris tvirtinamas tik iš galo.
37 STRAIPSNISRegistravimo valstybės skiriamasis ženklas
1.Kiekvienas tarptautiniame eisme dalyvaujantis automobilis turi būti ne tik su registracijos numeriu, bet ir su valstybės, kurioje jis įregistruotas, skiriamuoju ženklu, pritvirtintu iš galo.
38 STRAIPSNISIdentifikavimo ženklai

Kiekvienas  tarptautiniame  eisme  dalyvaujantis  automobilis  ir  priekaba  turi  būti  su  šiosKonvencijos 4 priede nurodytais identifikavimo ženklais.
39 STRAIPSNISTechniniai reikalavimai ir transporto priemonių apžiūra
1.Kiekvienas tarptautiniame eisme dalyvaujantis automobilis, priekaba ir transporto priemonių junginys turi  atitikti šios Konvencijos 5 priedo nuostatus. Be to, jie turi būti geros techninės būklės.
4 priedas
TARPTAUTINIAME EISME DALYVAUJANČIŲ AUTOMOBILIŲ IR PRIEKABŲ IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI
1.Identifikavimo ženklus sudaro:a)automobilių:i)transporto priemonės gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas;ii)gamintojo gaminio ar serijos numeris, pažymėtas ant važiuoklės, o jei jos nėra, – antkėbulo;
iii)ant variklio pažymėtas variklio numeris, jei taip žymi gamintojas;b)priekabų-a papunkčio i ir ii pastraipose nurodyta informacija;c)mopedų-variklio darbinis tūris ir ženklas CM.
Kaip  matome,  ir  automobiliai,  ir  priekabos  ar  puspriekabės,  net  dviratės  transporto priemonės  privalo  turėti identifikacinį numerį, jei  norima jais išvažiuoti už  šalies ribų, nes Konvencijos    reikalavimų    prisilaikanti    šalis    transporto    priemonių,    kurių    registracijos dokumentuose vietoje identifikacinio  numerio-nuliai arba raidės „b.n.“ neprivalo įsileisti. Gi Lietuvoje tokių transporto priemonių, ypač puspriekabių,  šimtai, jei ne tūkstančiai. Savo laiku kai  kam  buvo  naudinga  nuplėšti  gamyklines  lenteles,  sunaikinti  identifikacinius  numerius, iškaltus ant rėmo ar kėbulo. Dabar ateina laikas viską sutvarkyti, nes pavieniai nepraleidimo per sieną atvejai, be abejo dažnės ir užregistruotos, bet neidentifikuotos transporto priemonės liks„uždarytos“ Lietuvos viduje. Beje, tai  ne tik vežėjų, bet ir lengvųjų automobilių savininkų problema –  automobilis su perkaltu VIN kodu, net ir teismo sprendimu leistas registruoti, už šalies   ribų   neturėtų   būti   išleidžiamas,   nes   jis   Konvencijos   reikalavimų   požiūriu   nėra identifikuotas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *